Styrelsen har under det gångna året arbetat på bred front med att försöka få till stånd en utbyggnad av Nyköping TKs tennishall för padelverksamhet och samtidigt nya utebanor. Det står nu klart att denna utbyggnad kommer att bli svår att genomföra p g a otillräckligt byggtekniskt markutrymme, i kombination med avsaknad av en säkerställd finansieringslösning. Därmed har vi i styrelsen fattat beslut om att pausa detta arbete.

Styrelsen arbetar fortsatt aktivt med alternativ för att säkra en bättre likviditet för vår förening. Några av de alternativ som f n utreds är att försöka kapitalisera på det värde som finns i fastigheten (tennishallen) som vår förening äger, samt försöka omförhandla de lån som föreningen har. Som framgått av tidigare information på våra årsmöten är dessa lån väsentligt lägre än senast gjorda värdering på fastigheten.

När vi är redo att presentera resultatet av detta arbete, alternativt konkreta förslag, kommer vi att återkomma med ny kommunikation till våra medlemmar. Sådan information kommer senast att offentliggöras i kallelsen inför årsmötet under februari/mars månad, 2022.

Jonas Ekegren (Ordförande) & styrelsen i Nyköpings TK