Nyköping Tennisklubb årsmöte 2023

Årsmöte 2023-03-22 kl. 19.00 (Länkar till dokument längst ned på sidan)

Kallelse och dagordning för årsmöte i Nyköpings tennisklubb tisdagen den 22:e mars klockan 19.00 på Rosvalla, i mötesrum ”VIP:en Stora ishallen” ingång via huvudentrén.

Kaffe m tilltugg serveras från ca 18.30.

Årsmötet är endast öppet för medlemmar och särskilt inbjudna.

Verksamhets-, förvaltnings- och revisorernas berättelser samt verksamhetsplan, budget och övriga underlag för mötet finns tillgängliga på hemsidan och anslagstavlan i tennishallen senast från den 15:e mars. www.nykopingstk.se

Motioner skall inlämnas senast 2023-03-15 till. Beskriv vad som åsyftas och underteckna med medlemsnamn.

 

Föreslagen dagordning:

Fastställande av röstlängd för möte

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av protokolljusterare och rösträknare

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Fastställande av föredragningslista

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret

Redovisning av klubbens samarbete med kommun, företag och övriga institutioner

Redovisning av klubbens tennisverksamhet gällande träning, gruppverksamhet och skolor

Redovisning byte av medlems- och bokningssystem.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisonen avser

Fastställande av medlemsavgifter

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett eller två år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år
d) 1-2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud
g) Övriga frågor

 

Dokument

Årsredovisning NTK 2022

Budget 2023

NTK Verksamhetsplan 23-24 

 

Nyköpings Tennisklubb 2023-02-27